അസിഡിറ്റി മാറ്റാനുള്ള നുറുങ്ങുവഴിയുമായി ഡോക്ടര്‍ ശോഭ l Dr. Shobha l Acidity

By | September 19, 2019
അസിഡിറ്റി മാറ്റാനുള്ള നുറുങ്ങുവഴിയുമായി ഡോക്ടര്‍ ശോഭ l Dr. Shobha l Acidity

അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ മരുന്ന് കഴിക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിലും ഇനി
അരുത്..! അസിഡിറ്റി അകറ്റാന്‍ ഡോക്ടര്‍ പറയുന്നത് കേള്‍ക്കൂ..!

#Acidity #DrShobha #Health


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *